Saturday, December 26, 2009

Dua

Yeh na socho Allah dua foran qabuk kaun nahi karta, Yeh shukar karo k Allah hamare gunahon ki saza foran nahi deta

No comments:

Post a Comment