Saturday, January 2, 2010

Dosti Ka Naseeb

** Mèr¡ Dø$ti kå nåsèèb hø ääp!


Mùjhè såb dö$töñ se åzìz hø ääp!


Mèrè D¡l k ¡tñè kårèéb hø ääp!


K mèr¡ hår Dùå må¡ shårèék Ho aap..

No comments:

Post a Comment